ขั้นตอนการทำงานในการทำระบบเสียง

  1. การวิเคราะห์ระบบ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบเสียงจะต้องสามารถวิเคราะห์์โจทย์ คือความต้องการใช้งานของผุ้ใช้ระบบเสียงนั้นโดยศึกษาปัญหาของสภาพแวดล้อม ตาม ขอบเขตและเงื่อนไขในการกระจายเสียง การติดตั้งอุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ และการเดินสายไฟ สาย สัญญาณ ต่างๆ ในระบบ และ การเชื่อมโยงจากระบบอื่น
  2. การออกแบบระบบ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบ จะถูกนำมาใช้ออกแบบระบบเสียง และกำหนด สเปคซิฟิเคชั่น หรือเรียกย่อกันว่าสเปคของอุปกรณ์ต่างๆในระบบ เพื่อจัดชุดอุปกรณ์ให้เชื่อมโยงตามสิ่งที่ระบบต้องทำงาน จากความรู้ความเข้าใจของผู้ทำการออกแบบระบบเสียง และอาจจัดทำแผนผังรวมของระบบ เพื่อใช้อธิบายระบบที่ได้ออกแบบไว้ และถ้าเป็นระบบใหญ่ควรมีแผนผังสำหรับการต่อเชื่อมสายสัญญาณต่างๆด้วย
  3. การติดตั้ง และ ทดสอบระบบ เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์และต่อเชื่อมสายสัญญาณเสียงตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้งหมดแล้ว จะต้องมีการทดสอบการทำงานจริงของระบบ เพื่อปรับแต่ง แก้ไขระบบเสียงให้สมบูรณ์ ตามความต้องการใช้งานระบบเสียง อาจมีการวัดค่าต่างๆตามทฤษฎีเสียง หรือ ใช้การฟัง โดยทดสอบด้วย สัญญาณเสียง หรือต่างๆที่ไกล้เคียงกับการใช้งานมากที่สุด ถ้าเป็นการแสดงอาจเรียกว่า ซาวด์เช็ค
  4. การส่งมอบระบบและสอนการใช้งาน เมือระบบเสียงสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วจึงดำเนินการส่งมอบระบบ พร้อมสอนการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับผู้ใช้งานระบบเสียงนั้น และ/หรือ จัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อเป็นการทบทวนและอ้างอิงการทำงานของระบบเสียง พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ต่างๆในระบบ หากเป็นการทำงานระบบเสียงแบบมืออาชีพ
  5. การซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งาน และ การแก้ไขเพิ่มเติมระบบ ควรมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้พัดลมระบายความร้อน ตรวจความสมบุรณ์ของจุดเชื่อมต่อสัญญาณ ตรวจความเสื่อมของอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวสั่นสะเทือน เช่นดอกลำโพง ตามเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ต่างๆในระบบ โดยนอกจากนี้อาจมีความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของกิจการและผู้ใช้งานระบบเสียงนั้นเรื่องการตกลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และหากความต้องการในการใช้งานระบบเสียงนั้นเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน จะต้องทำความตกลงในการแก้ไขเพิ่มเติมระบบ โดยอาจแก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์และการต่อเชื่อมบางส่วนในระบบเดิม หรือทำการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 1 ใหม่ทั้งหมด

          บทความอ้างอิงจากต่างประเทศ