เครื่องประมวลสัญญาณเสียง (Audio signal processing)


    หรืออาจเรียกว่าเครื่องแปลงเสียง (audio processing) แปลความหมายได้ว่ามันทำการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่ทำไห้เราได้ยิน หรือเสียงนั่นเอง

    สัญญาณเสียงอาจเป็นการแสดงผลในรูปของ อีเล็กทรอนิก การเปลี่ยนแปลงสัญญาณเสียงเกิดขึ้นได้ ในรูปแบบของดิจิตอล หรือ อานาล็อก (digital or analog format) อย่างไดอย่างหนึ่ง

    อนาล็อก โปรเซสเซอร์ Analog processors ทำงานโดยตรงกับสัญญาณไฟฟ้า โดยที่ ดิจิตอล โปรเซสเซอร์ digital processors ทำงานด้วยการใช้หลักคณิตศาสตร์ บนเลขฐานสอง binary ที่เป็นตัวแทนของสัญญาณนั้น

    วิธีการประมวลผล และ ขอบเขตการประยุกต์ใช้  ประกอบด้วย การเก็บข้อมูล storage, การบีบอัดระดับสัญญาณlevel compression, การบีบอัดข้อมูล data compression, การส่งถ่ายtransmission, การยกระดับ enhancement ตัวอย่างเช่น การปรับให้เท่าเทียมequalization, การกรองfiltering, กำจัดเสียงรบกวน noise cancellation, การลดและเพิ่ม เสียงสะท้อน echo หรือ เสียงก้อง reverb และอื่นๆ
 
    ในงานเสียงด้านการแสดงและดนตรีอาจนิยมเรียกอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ที่มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกันว่า กลุ่มเอ็ฟเฟ็ค Effect Units